Počítanie lehôt

Počítanie lehôt pri plnení administratívnoprávnych povinností sa spravuje nasledovnými všeobecnými pravidlami vyplývajúcimi zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Lehoty určené podľa dní do budúcnosti

Do lehoty určenej podľa dní do budúcnosti sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Prvým dňom takejto lehoty je preto vždy prvý kalendárny deň nasledujúci po skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Príklad: Podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak držiteľovi povolenia na podnikanie v tepelnej energetike zanikne povolenie na podnikanie v tepelnej energetike, je jeho písomné vyhotovenie povinný vrátiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 15 dní. Rozhodnutie o zrušení povolenia nadobudlo právoplatnosť dňa 15. júla 2016. Znamená to, že prvým dňom lehoty na splnenie povinnosti vrátiť povolenie je deň 16. júla 2016 a posledným dňom lehoty 30. júla 2016.

Lehoty určené podľa dní do minulosti

Lehota podľa dní do minulosti sa určuje tak, že sa do nej nezapočíta deň skutočnosti určujúcej jej začiatok. Predpísaný počet dní lehoty sa preto začne počítať od kalendárneho dňa, ktorý predchádza dňu skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Príklad: Podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výrobca elektriny s právom na podporu vyrábajúci elektrinu na zariadeniach uvedených do prevádzku po 15. auguste kalendárneho roka, povinný informovať prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o využití práva na podporu najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky. Ak má byť teda zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky dňa 30. septembra 2016 (ide o deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia), posledným dňom lehoty na splnenie uvedenej oznamovacej povinnosti je 31. august 2016.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov a rokov

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Rovnako sa postupuje v prípade, ak právny predpis určuje lehoty podľa týždňov, mesiacov a rokov spätne (t.j. napríklad šesť mesiacov vopred).

Príklad: Podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, povinný oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví každú technologickú zmenu zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov odo dňa vykonania zmeny. Ak teda výrobca elektriny vykonal technologickú zmenu zariadenia (deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia) dňa 6. októbra 2016, prvým dňom lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti je práve tento deň 6. októbra 2016 a posledným dňom lehoty je deň 6. decembra 2016.

Posledný deň lehoty pripadá na sobotu alebo deň pracovného pokoja

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Dňom pracovného pokoja sú štátne sviatky, nedele a ďalšie sviatky, ktoré zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch považuje za dni pracovného pokoja.

Príklad: Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, je dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektriny odberateľom elektriny v domácnosti, povinný do piatich dní informovať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o obdržaní informácie od odberateľa elektriny v domácnosti o jeho postavení ako zraniteľného odberateľa. Dodávateľ obdržal takúto informáciu dňa 21. marca 2016, prvým dňom lehoty na splnenie povinnosti je 22. marec 2016 a posledným dňom 26. marec 2016, ktorý však pripadá na sobotu. Posledný deň na splnenie tejto oznamovacej povinnosti sa preto posúva na najbližší pracovný deň, ktorým je utorok 29. marca 2016 (keďže pondelok 25. marca 2016 je dňom pracovného pokoja – Veľkonočný pondelok).

Portál pri poskytovaní služieb používa súbory cookies. Viac informácií môžete nájsť v časti Ochrana osobných údajov. OK