Právne predpisy

Zoznam právnych predpisov, z ktorých pozostáva databáza legislatívnych povinností.

207/2023 Z.z. Vyhláška ÚRSO ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
208/2023 Z.z. Vyhláška ÚRSO ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
246/2023 Z.z. Vyhláška ÚRSO ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
451/2022 Z.z. Vyhláška ÚRSO ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Metodické usmernenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 06/12/2015
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (tzv. EMIR)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení
Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.
schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0009/2023/E-PP zo dňa 5.12.2023
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava
rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2023/E-PP zo dňa 15.12.2023
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov
Prevádzkový poriadok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľa distribučnej siete
Prevádzkový poriadok Stredoslovenská distribučná, a.s.
Schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0007/2022/E-PP zo dňa 12.7.2022
Prevádzkový poriadok Východoslovenská distribučná, a.s.
schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0002/2024/EE-P zo dňa 23.2.2024
Prevádzkový poriadok Západoslovenská distribučná, a.s.
schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0011/2020/E-PP zo dňa 20.10.2020
Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Ministerstvo hospodárstva SR
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Ministerstvo hospodárstva SR
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Portál pri poskytovaní služieb používa súbory cookies. Viac informácií môžete nájsť v časti Ochrana osobných údajov. OK