Pravidlá používania

I. Úvodné informácie

Pravidlá používania určujú rámcové pravidlá prevádzkovania a používania portálu a príslušného informačného nástroja a služieb, ktoré sa poskytujú na doméne legislativnepovinnosti.sk (ďalej ako „Portál“).

Pravidlá používania definujú všeobecné podmienky prístupu tretích strán („Používateľ“) na Portál a Používateľ zotrvaním na Portáli vyjadruje súhlas s nimi. Používateľ je povinný sa s Pravidlami používania vopred riadne oboznámiť.

V prípade, ak Používateľ uzavrel so Spoluautormi (čl. II) Licenčnú zmluvu (čl. III), na základe ktorej získal užívateľské meno a heslo („Login“) pre prístup k neverejnej časti Portálu, Pravidlá používania ustanovenia Licenčnej zmluvy nenahrádzajú, ale dopĺňajú. V prípade rozporu ustanovení dohodnutých v Licenčnej zmluve s ustanoveniami týchto Pravidiel používania, prednosť majú ustanovenia Licenčnej zmluvy.

II. Autori diela (Spoluautori)

Portál vydávajú spoločne ako Spoluautori spoločnosti:

  • SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 35 757 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1979/B,
  • Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 257 211, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 103064/B,
  • energy analytics, s.r.o., so sídlom Grösslingova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 990 470, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 86962/B.

Práva a povinnosti Spoluautorov vo vzťahu k vytváraniu a vydávaniu Portálu a predaju služieb Portálu pre tretie strany upravuje „Zmluva o združení pri tvorbe a prevádzke databázy portálu legislativnepovinnosti.sk“ zo dňa 1.12.2015 („Zmluva o združení“). Na základe tejto zmluvy Spoluautorov navonok voči tretím stranám zastupuje spoločnosť SFÉRA, a.s.

Portál sa vydáva na doméne druhej úrovne „legislativnepovinnosti.sk“, ktorej držiteľom je spoločnosť energy analytics, s.r.o., a ktorú energy analytics, s.r.o., poskytuje na základe Zmluvy o združení pre účely vytvárania a riadneho prevádzkovania Portálu.

III. Obsah Portálu a Licenčná zmluva

Portál a jeho súčasti sú autorským dielom Spoluautorov, na ktorý sa vzťahuje ochrana v zmysle Autorského zákona.

Časť portálu je prístupná verejnosti, časť portálu je prístupná len registrovaným používateľom, s ktorými Spoluautori uzavrú „Licenčnú zmluvu na prístup k databáze portálu legislativnepovinnosti.sk“ („Licenčná zmluva“). Podmienky pre prístup k tejto časti Portálu určí samotná Licenčná zmluva, vrátane práv a povinností oboch zmluvných strán. Registrovaný používateľ získava podpísaním Licenčnej zmluvy a splnením zmluvných podmienok Login.

Obsahom portálu je logicky zoradený zoznam administratívno-právnych povinností regulovaných subjektov v elektroenergetike, plynárenstve a tepelnej energetike, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov voči orgánom štátnej správy a s ktorými je spravidla spojená určitá notifikačná povinnosť voči príslušnému orgánu verejnej moci alebo vybraným účastníkom trhu s elektrinou, zemným plynom a teplom („Databáza“). Databáza výnimočne obsahuje aj niektoré ďalšie povinnosti regulovaných subjektov, ktoré s notifikačnými povinnosťami súvisia. Používateľ je na základe Licenčnej zmluvy oprávnený do Databázy nahliadať, pričom Databáza má notifikačný charakter.

Používateľ Portálu je oprávnený používať Portál výlučne v súlade s týmito Pravidlami používania a/alebo v súlade s Licenčnou zmluvou uzavretou medzi Spoluautormi a Používateľom. Okrem iného, Používateľ tiež nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, bezpečnosti a zabezpečenia Portálu, nesmie ho vyžívať na šírenie škodlivého obsahu a nesmie sa o takéto konanie pokúšať.

Používateľ, ktorému Spoluautori nesprístupnili Login na používanie Portálu v zmysle Licenčnej zmluvy, sa nesmie pokúšať neoprávnene pristupovať k obsahu a tým častiam portálu, ktorých používanie podmieňuje Login.

IV. Odborná spôsobilosť, zodpovednosť za vady

Spoluautori vyhlasujú, že pri zhotovovaní Databázy postupujú s odbornou starostlivosťou. Databáza je predmetom pravidelnej a nepravidelnej aktualizácie, s ohľadom na budúce zmeny právnych predpisov, z ktorých Databáza vychádza.

Databáza má povahu pomôcky a jej obsah nemožno v žiadnom prípade stotožňovať so Zbierkou zákonov ani iným zákonným publikačným nástrojom.

Prístup k Databáze nezbavuje regulované subjekty (Používateľov Portálu na základe Licenčnej zmluvy) zodpovednosti za riadne a včasné plnenie právnych a administratívnych povinností, ktoré im vyplývajú z platných právnych predpisov.

Spoluautori nepreberajú právnu, finančnú ani žiadnu inú formu zodpovednosti za spôsob použitia alebo nepoužitia informácií uvedených v Databáze tretími stranami.

V. Informácia o používaní súborov „cookies“

Termín „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môžu Spoluautori odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál.

Spoluautori môžu používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.

Používateľ používaním Portálu udeľuje súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia Používateľa, ktorý používateľ na prístup na Portál použil. Spoluautori týmto informujú Používateľa, že inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača mu nemusia byť dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.

Spoluautori sa zaväzujú vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.

VI. Financovanie

Portál je súkromným komerčným projektom Spoluautorov. Financuje sa zo zdrojov, ktoré zabezpečujú Spoluautori z vlastných prostriedkov a/alebo z predaja licencií na prístup a používanie Portálu registrovaným používateľom.

VII. Záverečné ustanovenia

Spoluautori si vyhradzujú právo meniť tieto Pravidlá používania, a to na základe svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny sa vykonávajú v zákonnom rozsahu a nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je v aktualizovaných Pravidlách používania uvedený ako deň nadobudnutia účinnosti.

Portál môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a zdroje informácií, nad ktorými nemajú Spoluautori kontrolu a nenesú tak ani zodpovednosť za ich používanie. Tieto Pravidlá používania sa na externé URL odkazy a obsah umiestnený na nich nevzťahujú.

Pravidlá používania sú v aktuálnej verzii dostupné na Portáli tak, aby sa s nimi mohla oboznámiť akákoľvek tretia strana v plnom rozsahu.

Pravidlá používania nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

 

V Bratislave 31. decembra 2015

Licenčné podmienky a licenčná zmluva

Portál pri poskytovaní služieb používa súbory cookies. Viac informácií môžete nájsť v časti Ochrana osobných údajov. OK